top of page

Regler

Samtykke

Ved å registrere deg til denne konkurransen samtykker du til alle regler og er kjent med at brudd på disse reglene vil føre til utestengelse fra konkurransen uten videre adgang til klagebehandling.

 

Deltakelse og generelle regler

Deltakelse i denne konkurransen er åpen for alle aldersgrupper, men det er et krav et deltakere skal kunne agne/rigge stenger selv og fiske uten hjelp av voksne. Dette er en individuell konkurranse og deltakere skal registreres med sitt eget navn, registrering under et lagnavn eller annet alias er ikke tillatt. Alle typer havfiske er tillatt, så lenge fisken er fanget med stang kan den meldes inn i konkurransen, enten den er fanget fra land eller fra båt. Det er tillatt med maksimalt 2 stenger pr. person. All fisk måles på lengde ved innmelding.

Sikkerhet

Deltakere er selv ansvarlige for deres egen trygghet. Alle deltakere skal følge norske lover og regler for ferdsel på vannet. Flyteplagg er påkrevd ved bruk av båt. 

 

God sportsånd

Alle deltakere skal opptre på en ansvarlig og respektfull måte. Regionale og lokale fiskeregler skal overholdes. Vi oppfordrer til fang og slipp på de arter som tåler dette. Arrangøren forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere som ikke overholder reglementet. Gjentakende diskvalifiserte fangster vil føre til at deltakeren blir utestengt fra hele konkurransen.

 

Sted og varighet

Havfisker’n kjøres fra 1. februar t.o.m 31. oktober og fisket skal skal foregå innenfor norsk sone langs hele Norges kyst.

NB! Vi sender ikke premier ut av Norge.

Arter

Det konkurreres innenfor følgende arter (gruppert etter grand slam):

 

“Grand slam berggylte, blåstål og knurr”

 • ​Berggylte

 • Blåstål (inkl. Rødnebb)

 • Knurr

“Grand slam brosme, lange og blåkjeft”

 • Brosme

 • Lange

 • Blåkjeft

“Grand slam kveite, torsk og gråsteinbit”

 • Kveite

 • Torsk

 • Gråsteinbit

“Grand slam lyr, lysing og sei”

 • Lyr

 • Lysing

 • Sei

“Grand slam sandflyndre, skrubbe og rødspette”

 • Sandflyndre

 • Skrubbe

 • Rødspette

“Grand slam spisskate, hvitskate og piggskate”

 • Spisskate

 • Hvitskate

 • Piggskate

For konkurransen om størst fisk av hver art samt grand slam konkurrransene så er det kun lengde som teller. Vi gjør oppmerksom på at man for å være med i en grand slam konkurranse MÅ du ha alle tre artene som er satt opp i den enkelte grand slam. Dersom flere deltakere blir stående likt i en grand slam på vil den personen med den mest poenggivende fisken regnet ut fra grunnlengden tildeles seieren. Dersom flere deltakere blir stående likt i konkurransen om lengst fisk pr. art vil vinneren kåres ved loddtrekning.

Dersom det ved konkurranseslutt ikke er noen som har fått alle tre arter i en grand slam så faller premien for denne bort.

 

Årets havfisker

I tillegg at det konkurreres på største fisk innenfor hver art og 6 ulike grand slams vil samtlige arter telle i en liste hvor poeng for hver art beregnes ut fra en grunnlengde pr. art. Vinneren av denne listen får tittelen “årets havfisker”.

Følgende legges til grunn for beregning av poeng i sammenlagtlisten:

 • Berggylte - Grunnlengde 45cm

 • Blåstål (inkl. Rødnebb) - Grunnlengde 32cm

 • Knurr - Grunnlengde 40cm

 • Brosme - Grunnlengde 95cm

 • Lange - Grunnlengde 155cm

 • Blåkjeft - Grunnlengde 40cm

 • Kveite - Grunnlengde 180cm

 • Torsk - Grunnlengde 135cm

 • Gråsteinbit - Grunnlengde 95cm

 • Lyr - Grunnlengde 90cm

 • Lysing - Grunnlengde 105cm

 • Sei - Grunnlengde 110cm

 • Sandflyndre - Grunnlengde 40cm

 • Skrubbe - Grunnlengde 42cm

 • Rødspette - Grunnlengde 60cm

 • Spisskate - Grunnlengde 120cm

 • Hvitskate - Grunnlengde 105cm

 • Piggskate - Grunnlengde 95cm

 

Poengsum regnes ut fra følgende formel: lengde/grunnlengde*100. Får du ei berggylte på 30cm blir da poengsummen 30/45*100=66,67 poeng. Poengene rundes av til to desimaler.

Dersom det er flere deltakere som blir stående likt vil den deltakeren med den mest poenggivende fisken tildeles seieren. Hvis dette også er likt kåres vinneren ved loddtrekning.

 

FishDonkey App

All registrering skal gjøres med FishDonkey appen. Når fisken er registrert blir den automatisk plassert inn i den delkonkurransen den tilhører. Resultatlister for hver delkonkurranse oppdateres automatisk fortløpende. Alle registreringer forblir "uoffisielle" til arrangøren har formelt godkjent innmeldingen. 

Eksempel på registrering av bruker i FishDonkey, hentet fra fjorårets Colibri Predator Cup.

Måling og innmelding av fisk

Fisken kan umiddelbart registreres når den blir fanget.

 • Alle bilder MÅ være tatt med FishDonkey appen, det er ikke mulig å bruke bilder fra mobiltelefonens kamerarull. Viktig! Når det er tatt bilde av fisken i FishDonkey så legger dette bildet seg i kamerarullen på mobiltelefonen. IKKE slett dette bildet før du er sikker på at innmeldingen er lastet opp.

 • Fisken skal ligge på en måleplanke eller et målebånd og fisken skal ligge PÅ måleredskapen, ikke omvendt. (Unntak for kveite målt på utsiden av båten.)

 • Målematte med påtrykt linjal godkjennes ikke.

 • Fisken skal måles fra ytterste delen av hodet til ytterste del av halefinnen.

 • Vi ser helst at fisken legges på sin høyre side, med "nesa" ved lengde 0 og halefinnen mot høyre.

 • Ved bruk av vanlig målebånd eller tommestokk kan fisken legges ved f.eks. lengde 10cm slik at det er enkelt for arrangør og jury å se start og slutt på målebåndet.

 • Halefinnen skal ikke klemmes sammen for å oppnå lenger lengde, men ligge i sin naturlige posisjon.

 • Fisken skal ligge parallelt med måleredskapen, ikke på skrå.

 • Det skal tas MINST ett bilde. Ett som viser hele fisken tydelig plassert på en måleplanke, tatt rett ovenfra midt over fisken, og et gjerne et som viser fiskeren sammen med fisken dersom man får til dette.

 • Dersom fisken er veldig lang så kan man ta video av fisken mens den ligger på et målebånd. Pass på at lengde da kommer godt frem, film fra snute til halefinne. Det er en fordel å ha målebånd med store, tydelige tall.

Måling av fisk.jpeg

Eksempel på korrekt måling av fisk med egnet målebånd.

Måling av kveite

Kveite over 150cm SKAL måles og avbildes i vannet på utsiden av båten. Målebåndet kan da ligge oppå fisken og bør ha store nok tall til at det er mulig å kontrollere lengden på bildet. For å opprettholde en bærekraftig kveitebestand er det viktig å tenkte på gjenutsetting av de store individene. 

Skal du gjenutsette kveite er det en del ting som er viktig for så skånsom håndtering som mulig;

 • BRUK KVEITEKROK. Dette er den beste dokumenterte metoden å sikre en kveite på, og er den mest brukte i forskningsøyemed. Kroken tres gjennom det tynne skinnet i underkjeven.

 • LEGG ALDRI KVEITA MED OVERSIDEN NED. Kveita har ett tynt slim lag på oversiden (brune siden), og får veldig lett infeksjoner som er dødelig om man har for hard behandling av fisken.

 • LØFT FISKEN FORSIKTIG, den er ikke rustet for å være ute av vannet og kan fort få innvendige skader. Løft den forsiktig og balansert opp, og legg den forsiktig ned.

 • LØFT ALDRI KVEITA ETTER SPORDEN. Gjør man det er det veldig lett å knekke ryggen på kveita, noe man selvsagt ikke vil.

 

Det skal avrundes NED til nærmeste hele påbegynte cm. Vi ser oss nødt til å være strengere ved bedømmelse av bilder hvor det er brukt målestokk/målebånd enn ved bilder hvor det er brukt målebrett med kant som fisken legges mot. 

Fisk som skal være tellende i konkurransen MÅ innmeldes innenfor konkurransens varighet og senest innen utgangen av samme dag den er fanget, dersom fisken ikke skal slippes ut igjen kan den måles og avbildes på land ved endt fisketur dersom dette er mest hensiktsmessig.

Arrangør og jury vil etter beste evne utvise skjønn i bedømmelse av lengden på innmeldte fisk. Vi forbeholder oss retten til å nedjustere lengder der vi mener fisken er målt feil eller ikke er dokumentert godt nok.

PS: Vi vil gjerne ha bilder av fisker sammen med fisk! Er du alene i båten vet vi at det kan være vanskelig å ta bilde med FishDonkey appen av deg selv med fisken. Dersom du også bruker et annet kamera til å ta bilder så kan du sende oss disse bildene på mailadressen atle@teamkrokodille.no. NB! Dette gjelder kun "poseringsbilder" av fisker med fisk. Vi godtar ikke dokumentert lengde på fisk sendt på mail. Dette SKAL gjøres med FishDonkey appen.

Eksempel på registrering av fisk fra fjorårets Colibri Predator Cup. OBS! I Havfisker'n er det kun lengde som skal meldes inn.

Klageadgang

Dersom en deltaker får underkjent eller avkortet lengde på innmeldt fisk kan avgjørelsen klages inn for konkurransens jury. Juryen vil bestå av minimum tre personer som kan ha status som deltakere i konkurransen. Dersom et jurymedlem av arrangøren vurderes som inhabilt i et klagespørsmål vil vedkommende jurymedlem bli erstattet av et nytt midlertidig nøytralt jurymedlem i den gjeldende klagesaken.

Jury

Det er satt sammen en meget kompetent jury som vil bistå i bedømming av fisk ved behov. Juryen vil også ta stilling til eventuelle klager som kommer inn i løpet av konkurransen. Juryens avgjørelse er endelig. Dersom deltakere tar direkte kontakt med jurymedlemmer for å klage på eller diskutere juryavgjørelser vil vedkommende deltaker umiddelbart bli ekskludert fra videre deltakelse i konkurransen.

Juryen består av følgende medlemmer:

Petter Skudal - Daiwa

Torunn Handeland

Bilal Saab - Big Fish Adventure

Emil Ruud - Team Offshore Hunter

Ole Jørgen Steen - Torshov Sportsfiske

Roger Nilsen - Trutta Sportsfiskeforening

 

Lover og regler

Alle regionale og lokale lover og regler for båtferdsel og fiske skal overholdes.

Berggylte: Minstemål 14cm.

Blåstål/rødnebb: 11cm.

Kveite: Minstemål 80cm. All fisk over 2 meter SKAL settes ut igjen død eller levende. Sør for 62°N er det ikke lov å fiske kveite mellom 20. desember og 31. mars.

Rødspette: 27cm i Skagerrak, 29cm utenom Skagerrak.

Sandflyndre: 23cm.

Skrubbe: 20cm.

Torsk: Minstemål 44cm nord for 62°N og 40cm sør for 62°N. All torsk er fredet fra og med Telemark til svenskegrensa. Kart over fredningssonen.

 

Dersom det avdekkes brudd på overstående vil vedkommende deltaker bli ekskludert fra konkurransen.

 

Juks

Dette er en konkurranseform basert på tillit. Dersom det oppstår situasjoner hvor det kan bevises juks står arrangøren fritt til å ekskludere deltakeren uten videre klagetilgang.

bottom of page